1820-1027-123
老师微信:cmsr168

资料下载

最新评论

联系我们

联系我们

机构:北京易学地理研究院

电话:1820-1207-123

微信:cmsr168

助理QQ:190191-8889

微信公众号:cmgx168

大六壬心镜化完整版【唐】徐道符武术电子书下载.doc

资料下载www.fengshui89.com1年前阅读:9595

抖音扫码关注:
重明山人大师微信
重明国学抖音直播间,预告! 本周一晚八点,讲儒家八纲六艺,和王八蛋的由来 周三晚八点,讲因果法则,破除目前市面上很多佛教徒若说的伪因果理论。讲述我们传统文化的根本因果法则,天道承负。去伪存真。 周五晚八点半,讲慈航观音大士,破除世面上一切对慈航观音大士的偏执,偏见。 周日晚八点,讲故事。民间玄奇故事,赊刀人,守村人的真相。也许你闻所未闻。 主讲老师,重明山人。抖音号:cmgx3827 搜索关注。

大六壬心镜化完整版【唐】徐道符武术电子书下载.doc
下载地址:https://www.5shubook.com/p-8757.html
手机地址:https://m.5shubook.com/p-8757.html
MIP地址:https://mip.5shubook.com/p-8757.html
大六壬心镜完整整理美化版由fally整理 真正的完整版大六壬心镜,按照古本打印。 大 六 壬 心 镜 [唐] 徐道符 著 [清] 程树勋 手录 甲申年季春覓悟齋印製 [前序一] 大六壬心镜八卷,唐不欲子徐道符撰,宋元迄今,壬家奉为土臬,因其拟经作歌,用之无不验也。然世苦无全本,余求之十余年不可得。今年春,壬友吕君汉枫出写本壬书十数本示余,心镜其一,私心喜焉。惜转写讹误甚多,适程伟堂先生过舍纵谈壬术,亦以未观心镜全书为恨。自谓曾客维扬,于通神集集出一册,又未知有遗漏与误摘他文否。余以吕君抄本质之,程君雀跃后,即以其所集本与余校对,其本颇善,足以订正原文。然首例起九歌,非徐君之文,又月将起例、十干课起例、天将顺逆三歌,兹本无,未敢定为心镜。又天将旦暮起例一歌,兹载在杂将门之首;又占怪六丁歌是他书而误采入;兵占一门,全未集入。程君语余依其序而复以臆裒辑。序未言及兵占,故遗漏误入不免也。余对校一过程本,郇应清注与心镜原本多同。余曾抄有明徐华胥子六壬入式一书,所引多心镜之注,间采其歌诀,故知之昭然者依正之;未审者应称郇注,附各条下,不分注;歌中其他书,足发明心镜者者,如郇注例;鄙见 则以“愚按”二字别之,俾不混原注也;至兵占门,则以六壬兵机三十占校之,并采其注,亦如郇注例;又后附渡河涉水等四歌,则是余之管见。按徐君拟经作歌,复以经自注于歌下,使后学易于诵记而易晓文义,故注中多称“经云”。其卷数篇次,悉依旧观。古书无刻本,其制如今手捲,故曰卷一、卷二,书少而卷多,若书多而卷不,恐不便于展读也。通志、浙江省书目皆称三卷,盖后人约略分卷数,不足为据,书中之讹错,十去六七,仍有者俟佼;倘吕程二君又有善本见示,则是书之福,实学者之惠也。 嘉庆十九年,岁在甲戌,孟夏二十二日郑天民校记 [前序二] 予少喜三式之学,以六壬切于日用,尤笃好之。奈资性钝拙拙,又未得从海内名师游,故望洋窃叹,数十年茫无端绪也。岁甲戌,予友筱轩张君盛称程伟堂先生,当世隐君子,谈壬式辄奇中,予俛筱轩介绍,得亲丰范,先生谈数,悉依事阐理,每卜一课,所见之象苟于事无所当从,不略生枝节,于切中其事之理,罔弗反覆,详究一过,一一符合。予信先生学问之深,不能不疑先生有独得之奇也。先生言壬式之书,诡僻之说,讫无一验,抑或同此一门,胪列数解,亦无所取。今年春,出手录心镜见示,予受而卒业,深服先生搜索之苦心,注释之确当,可谓度尽金针矣。因劝付之剞劂,以公同好。夫以先生学贯天人,令早年蜚声艺苑,功业自必烂然。然与予南北各天,何从亲质今先生名场念绝,又久客邗江,予得时时过从,析疑问难,岂非幸耶兹既喜心镜之得窥全豹,并喜先生之相指引,似有前缘也。爰为序。 嘉庆二十二年季春谷旦 江都后学张维桢题于石蘿山房 [前序三] 余少时肄业于金华,伯兄屏山雅好六城,购得指南一书,而不能尽解。业师家寄巢先生因出六壬通神集,两相讨论,其书题曰“邵康节先生撰,尧都郇应清注。”实则心镜内杂占歌诀,不知何人手录而托名邵子焉。按郑樵通知所载,有心镜歌三卷,心镜拾遗一卷,六经歌一卷,皆为徐道符撰。据心镜自序,知为诏肃宗时人,乃唐志又未载入,宋人凌福之称其拟经作歌,名曰心镜,乃假令诸例占法,以证三经,使人昭然易晓。先是,嘉祐年间,有元轸者,为仁宗占边事,明引心镜云“游都量相干支畏,贼势凭凌难守持。”建炎年间,有邵彦和者,为伊妻占病,明引心镜云“受气于秋何以决,妻在子兮夫立申。”今心镜中实皆有此歌句,则书出道符当无可疑,殆书成于唐,而盛行于宋也。曩见浙江所进书目,载有此书三卷,然则历年虽久,全部尚未遗亡。余游历苏杭,遍求肆中,渺不可得,仅于家鹏南裁定本内,见心镜自序一篇及各门歌诀。然支离庞杂,难以校讐,至于集粹、银河棹诸书,间杂载其杂占之歌,而其余不录。郭御青大全内又独采其卦象并神将之歌,而尽弃其杂占。且豕亥鲁鱼,各本皆不一而足。惟少时所见能神集歌与注,颇称完善,当日因习举子业,未及钞竟而罢,后伯兄远宦云南,业师又歌梁木,余则息影衡门,盘飧苜蓿。庚戌癸丑虽一再往金华,而有事系心,未遑及此。迨乙丑初冬,重往访于其家,始知此书久遭鼠损,不胜惋惜,犹幸往年予所抄者尚存别驾陈公寓内,乃于己巳年冬归而往取之,然校原书不过五分之有三耳。比年作客维扬,恒多暇日,尝胪列六壬各书,互相参考,见心镜措辞简要,显而易知,爰将各本中歌诀裒而抄之,因无原目,不能如旧编次,仅以意为先后,并归一册,以便诵读,尚有遗珠,当俟补也。呜呼予之重于金华访求也,于今已八年,家居闻人有善本,辄怀饼以就抄,初不惮其寒暑也,于今或十九年,或二十三年,当其负笈从师,埙篪吹和,一帘花影,半夜书声,则已三十五年矣。韶华不再,岁月如流,因辑此书,追思曩昔,使余何以为情也 嘉庆壬申正月念四日伟堂 程树勋 自识 [注] 此余五年前裒集心镜而记也,今年四月,余友郑休功先生以所校心镜全本寄予,为之捧诵数过,既喜慰予饥渴,又喜考校精详,爰以一月之功抄毕,而仍录此记于后者,以见予之雅慕是书匪朝夕。往年求全本而不得,未免零星补凑,萧艾杂采,可笑人也。丙子夏五又记。 此抄固照郑君原本,而微不同者,亦有三焉,郑君以郇注并入式等注,汇录于歌诀之后,不混原注,此法甚善。余历不便检阅,仍分录于各歌句之下,然恐其混原注,故以圈隔之,此其一也。 郑君原本凡出郑君之意者,皆录“愚按”,今归于手录,理合改为“郑按”,至出余之一知半解,则直书贱名焉,此其二也。 行人一门,郇注与入式皆失歌中本旨,今余引龙首经注之,似较二书为确。兵占一门,余昔未集,今郑君以兵机三十占校之,并采其注予又兼采刊本中百炼金之注,其不可用日章照刊本大全增入四句,此其三也。 往年闻得某公有心镜一书,注释最为渊博,从其借观而竟不可,作废既得此本,可以无求于彼矣,某公之与郑君吝不吝何如也 六月初三日又书。 大六壬心镜目录 卷一 释课元微门 克贼第一 比用第二 涉害第三 遥克第四 昴星第五 别责第六 伏吟第七 返吟第八 八专第九 宗首九科门 元首卦 重审卦 知一卦 见机卦 蒿矢卦弹射附 虎视卦 信任卦 无依卦 帏簿不修卦 淫泆门 芜淫卦 泆女卦 卷二 新孕门 元胎卦 133 旺孕卦 133 德孕卦 133 隐匿门 134 三交卦 134 斩关卦 134 游子卦 134 闭口卦 135 刑德卦 135 乖别门 136 解离卦 136 乱首卦 136 无禄卦 136 绝嗣卦 136 孤辰寡宿卦 137 龙战卦 137 励德卦 137 赘婿卦 137 物气卦 138 新故卦 138 八迍五福卦 138 始终卦 139 十杂卦 139 甲己卦 139 乙庚卦 139 丙辛卦 139 丁壬卦 139 戊癸卦 140 炎上卦 140 曲直卦 140 稼穑卦 140 从革卦 140 润下卦 140 卷三 凶否门 141 九丑卦 141 二烦卦 141 天祸卦 142 天寇卦 142 天网卦 142 天狱卦 142 死奇卦 143 魄化卦 143 三阴卦 143 飞魂卦 144 丧门卦 144 伏殃卦 144 天罗地网卦 144 吉泰门 144 三光卦 144 三阳卦 145 三奇卦 145 六仪卦 145 富贵卦 145 官爵卦 145 高盖乘轩卦 146 斫轮卦 146 铸印卦 146 龙德卦 146 连珠卦 146 卷四 杂神门 147 登明亥神 147 河魁戌神 147 从魁酉神 147 传送申神 147 小吉未神 148 胜光午神 148 太乙巳神 148 天罡辰神 148 太冲卯神 149 功曹寅神 149 大吉丑神 149 神后子神 149 杂将门 150 贵人旦暮 150 天乙贵人己丑土将 150 前一螣蛇丁巳火将 151 前二朱雀丙午火将 151 前三六合乙卯木将 152 前四勾陈戊辰土将 152 前五青龙甲寅木将 153 后一天后壬子水将 153 后二太阴辛酉金将 153 后三元武癸亥水将 154 后四太常己未土将 154 后五白虎庚申金将 155 后六天空戊戌土将 155 十二天将发用日干来意诀156 十二天官杂主吉凶156 三宫时门 157 绛宫时 157 明堂时 158 玉堂时 158 斗孟 158 斗仲 158 斗季 158 卷五 占宅门 159 占家宅 159 占迁移入宅 159 占分宅共住 160 占宅有鬼神否160 修造门 160 岁月所忌161 推月龙 161 黄黑道门162 推黄道方162 黄道所在162 修黄道所主162 推黑道方162 犯黑道所主162 禳犯黑道163 婚姻门 163 求婚成否163 择妇所居方164 占女邪正164 占女妍丑165 占妇人入门后吉凶165 产育门 166 占母子吉凶166 占怀孕生时166 产迟速 167 辨男女 167 产妇所向吉凶方168 田蚕门 168 占种田 168 占养蚕 168 卷六 商贾门 170 占宜贩何物170 占往何方吉170 卖物获否170 假借门 171 假借人物 171 奴婢门 171 占奴婢 171 六畜门 172 占六畜 172 占畜病 172 占求失畜 173 官职门 173 求官占遂否 173 占辨文武官 174 占择日上官 174 在任逢差使 175 凶盗门 176 占逃亡176 课逃时176 占盗贼178 占窝家181 占疑何人为盗 182 占同居人何人为贼182 官讼门 183 尊卑胜负183 忧系出狱否183 占罪轻重 184 占何罪 185 卷七 疾病门186 占疾病生死186 重详害气 187 病形状188 何魁祟188 又传论长生189 占求医药 189 辨瘥期190 行人门 190 行人归期 190 不知存亡远近192 推将军法 193 近出何时归194 又来期迟速194 定行止及水路安危194 天时门 195 占天晴否 195 占天雨否 195 占水涨退 195 杂课门 196 访人见否196 期人来会196 在客忧家196 主人好恶197 客寄物可纳否197 谒贵人或有所求 197 人情虚实198 占酒有无198 渔猎得否198 怪异199 博戏200 卷八 兵占门 201 出军择日201 不可用日202 野宿安营202 行择吉道202 察贼所在203 疑贼前后203 疑有伏兵203 抽军避寇204 遥望人来不择善恶204 度关觇贼204 恐贼来否205 闻贼去未审205 突围出处205 今日战敌206 欲战审刑害206 定胜负 206 今附 渡河涉水207 觅水求粮207 藏形遁迹207 六十花甲纳音208 [大六壬心镜序] 昔轩辕黄帝,元女降斯神式,往授三篇,既获之,藏之于金柜(计二卷),后贤踵起,穿凿著述渐多。如灵辖、神枢、连珠式、花瓶记、元女青华、璧玉、龙首、金匮、雕科,殊途同归,术繁难究。予不揣固陋,遍求众贤奥旨,攒略为歌,释课元微,详卦名义,辨论神将性情,编次杂占,删定文理,计备格一百八十一篇,分为八卷,排门定类,条节昭然。若能明此于心,射彼吉凶如镜,故以“心镜”为号,将阅同人耳。 大唐乾符岁首,不欲子东海徐元道符自序 [郑按]原本道符上有元字,疑是道符之名,道符或其字欤然考诸书,无称徐元者,即神定所引亦称道符,兹未敢删,存之以俟博览之君子定焉。 [伟堂按]程鹏南裁定本,明题乾元,此吕君汉枫所得之本则题乾符,一为肃宗年号,一为僖宗年号,相距一百十六年矣,乃浙江所进之本又云宋徐道符撰,殆传抄之误欤 大六壬心镜卷一 释课元微门 克贼第一 四课之中一克下,便是初传立用神。 经云“比言者,又谓之神次也。”郑按注“经云”,不知出何经,今仍之下注,无此二字,亦不补。 上下相参而克贼。 郑按六壬入式作克下,又逢贼上至。 取其贼上作初因。 经云“上克下名曰克下,克上名曰贼。”独有一上克下,便是用神。如又有下贼上,即无取上克,便取下贼上为用也。“下克上名曰贼”六字,伟堂据神枢经补。郑按因者,因初本位上神为中传,因中本位上神为末传。 比用第二 二三或四交相克。 经云“或有二上、三上、四上克下者,或有二下、三下、四下贼上者,或二上克下,或二下贼上,三上克下,或三下贼上者,皆取今日比者为用。” 择其比者作均分 经云“择其今日比者,阳日以阳神为比,阴日以阴神为比。集之以类兮系之以均。” 常将天日比神用,阳日用阳阴同阴。 此二句郑据入式补入。 涉害第三 或有俱比俱不比。 经云“今日有二阴神俱比俱不比,又有二阳神俱比俱不比。”, 涉害最深为用始。 经云“以其受克、克害日最深者用之。” 有时涉害比相似,刚看日上柔支起。 经云“涉害复等,刚日以日上,柔日以辰上为用。” 从此即便是三传,学者求之须达理。 遥克第四 阴阳上下无相克。 一作“四课之中” 其中择取遥相贼。贼日之神为用神,弃日之克切须知。 经云“四课一神贼今日干,今日干复克四课一神,即取贼今日之神为用,被今日所克之神勿用也”。 如无克贼于今日,被日克神方用之。 经云“四课中无神克今日,即取今日遥克之神为用也”。 或有日克于两神,复有两神来贼日。 经云“日遥克神,名克,神遥克日,名贼”。 看其比者用为良。 比与不比者,依前篇。 依此课之情不失。 昴星第五 四课又无遥相克,当须仰观伏昴星。 刚看酉上为初用,柔视从魁何处停。 经云“刚日仰视酉上神为用,柔日看从魁所临神为用”。 假若从魁临亥地,用神当即是登明。 中末乃附日辰上,刚日先辰后日云。 经云“刚日以辰上神为中传,日上神为末传”。 柔日先日后辰上。 经云“柔日以日上神为中传,辰上神为末传”, 虎视如何不免惊 别责第六 四课不全三课备。 日辰上下只有三课。 无克无遥别责例。刚日干合为初用。 刚日干合为用。 柔日支辰三合位。 柔日支三合为用。 皆以天上作初传。 干支合处神为用。 阴阳中末干中寄。 中末二传皆在日上也。 刚三柔六共九课。 辛丑、辛未各有两课,丙辰、戊午、戊辰、丁酉、辛酉各有一课。 此课先贤俱总秘。 阳日例假令八月戊午日卯时,戊课在巳,胜光加巳为日之阳神,第一课火土无克;小吉加午为日之阴神,第二课土火无克;小吉加午为辰之阳神,第三课土火无克;传送加未为辰之阴神,第四课金土无克。四课不备,上下无克,又无遥克、遥相贼,以日干合为用。戊与癸合,癸课在丑,丑上功曹为初传,中末归于日上,是寅午午为三传。 阴日例假令正月辛丑日申将,辛课在戌,大吉加戌为日上阳神,第一课土金无克;天罡加丑为日之阴神,第二课,土土无克;辰之阳神第三课同;小吉加辰为辰之阴神第四课,土土无克,四课不备,上下无克,又无遥克贼,当取日支三合,巳丑为支合,太乙加寅为初传,中末归于日上,即巳丑丑为三传矣。 伏吟第七三首 伏吟之卦见相克,便以克处为用神。或视课中无克者,刚看日上柔取辰。 经云“刚日日上神为用,柔日辰上神为用”。 迤逦刑之作中末,依此玉历识其真。 经云“先刑后冲为传。格合玉历并迤逦相刑”。 若也用神当自刑,次传还与日辰并。次传刑取将为末,如此课之占有灵。次传更复自刑者,从此冲取末为真。 且如乙丑日天罡。 经云“乙丑日用天罡加乙,下贼上为用。天罡神自刑,缘在日上,即不得言。阴值自刑,以辰上为初传,所以却来辰上将大吉,为次传,丑刑戌,河魁为末传。”, 天罡自刑将比方。 故举此日比方其类。 因何大吉将为次,刑取天魁为末场(举问)。 乙木为缘下贼上,所以次传居丑乡。余即自刑阴日上,阳日次传辰上张。 此问答解在前篇。 返吟第八 返吟课得有相克,比与涉害为用之。次传还与初神对,末将却来初上居。 (言来去相冲,末传在初上)。 来去相冲初共末,此卦通灵决不虚。 假令辛巳遇返吟,太乙加亥作初传。 冲着登明为次将,末处还冲太乙言 (经云“先刑后冲以为末,不言来去相冲。但以玉历言。”)。 返吟何课无相克惟有阴柔六个神。 六个阴柔何日是丑未配于丁己辛(丁丑、丁未、己丑、己未、辛丑、辛未,此六日也。) 须以辰冲井栏射,受敌上头为用真(丑日冲巳,未日冲亥)。 立用对冲作传将(立用神对冲,亦如上对冲法),传将所刑为末神(终是刑也)。 八专第九 八专之课号芜淫(丁未、癸丑、甲寅、己未、庚申,皆两课也), 有克比并涉害深(即不取遥克)。 无克须当逆顺数,数时仍复看阳阴。 刚日便从阳顺数,柔日还从阴逆行。 皆数三神为发用,中末日上合天心 (经云“刚日从日上顺数三神为用,阴日从二课逆寻三神为用,次传与中传俱重日上,合天意也)。有时数到日辰上,三传飞散莫重临。正月己未酉时用,此卦占之难可寻(独脚课经云“假令正月己未日,酉时,课从酉逆数到日辰上,三传飞散,如常课之法,不可重临在日上。”郑按,末四句入式作“有时三传叠日辰,还须飞散莫重临。假如正月己未酉,常人莫作独足吟”)。 宗首九科门 八局之列,分为九科。每科成一卦,是九科之宗首。此九卦外皆独类于枝叶也。详卦名义,六十四卦。 元首卦 四课阴阳一克下,卦名元首是初神。 臣忠子孝皆从顺,忧喜因男非女人(上克下,事因男子起)。 上即为尊下卑小,斯为正理悉皆真。 论官先者当为胜,后到之人理不伸(上克下,利为客。争讼先起者胜,宜先诉,不宜被告)。 郑按一上克下名“元首”,一下贼上“名始入”,一上克下又有一下贼上名“重审”,不可不细辨也。一歌云“一位上克下,元首数为君。一位下克上,始入不忠称。”又云“凡四课只有一上克下者,名曰元首数。凡四课只有一下克上者,为始入数。” 重审卦 下之凌上名重审(有上克下,有下贼上,当以下贼上为用),子逆臣乖弟不恭。 事起女人忧稍重,防奴害主起妻从(下贼上名重审,为不顺之理。凡事不顺)。 万般为事皆难顺,官病相侵恐复重。 论讼对之伸理吉,先诉虚张却主凶。 知一卦 知一卦何知,阴阳比日宜。事因同灰起,婚嫁失和怡。 失物邻人取,逃亡不远离。论讼和允好,为事尚狐疑。 见机卦 神有两比两不比,上天垂象见人机。涉深发用为初将,作事羁迟多有疑。 忧患难消经几日,占胎伤孕妇忌当时。盗贼不过邻里起,逃亡必隐戚亲基。 蒿矢卦 弹射卦附 神遥克日名蒿矢,射我虽端当不畏。 日遥克神名弹射,纵饶得中定无力 (郑按原本作“还无利。”今据入式改)。 贵人逆转子不良,天乙顺行臣不义。家有宾来不可容,每忧口舌西南至。 虎视卦 用起昴星名虎视,秋兮在酉知生死。 出入关梁日月门,举动稽留难进止(三传上内有卯酉二字,主凶)。 刚日出门身不归,柔日伏匿忧难起(柔日防不测灾来)。 女多淫泆问何因此地出门难禁止。 信任卦 信任伏吟神,行人立至门。失物家内盗,逃者隐乡邻。 病合难言语,占胎聋哑人。访人藏不出,行者却回轮(行人即到,如若不到,即不来也)。 无依卦 无依是返吟,逃者远追寻。合者应分散,安巢改别林。 守官须易位,结友也分襟。臣子俱怀背,夫妻有外心。 所为多反复,占病两般侵。 帷簿不修卦 日值八专惟两课,阴阳并杂不分明(天上一临地下二神,是谓阴阳并杂)。 帷簿不修何存礼夫妇占之总不贞。 厌翳私门元武袭(天后为厌翳,六合为私门。初传乘此二将更重。见元武主淫泆也)。 嫂通于叔妹淫兄。人间密事真难测,元女留经鉴此情(元女经云“此卦阴阳不分,凡得此卦者,天将得元武、六合、太阴,皆主不正)。 淫泆门 芜淫卦 阴阳不备是芜淫经云“芜淫之卦,奸生其中。”,夫妇奸邪有外心。 二女争男阳不足,两男共女只单阴。 上之克下言夫过,反此诚为妇不仁。 阳即不将阴处合,阴来阳处畏刑临日为阳,为夫;辰为阴为妇。 要知起例看正月,甲子时加卯课寻。 甲上天魁子传送,甲夫阳也子妻阴。 甲将就子忧申克甲将就子,为畏传送金,子近甲兮魁必侵子是水来就甲,怕天魁土克之。 支干上神交互克,是乖和睦失调琴。 妻怀内喜私情有,申子相生水合金子上见申金生水,又三合,主妻与西南方人有情,余仿此。 泆女卦 亦名失友,传见六合,名曰狡童 天后常为厌翳神,须知六合是私门。 二将取名淫泆女,夫妻交失异情恩日夫,支妻。 欲知男女谁淫荡,更向传中辨将论。 六合即为男诱女,元武女携男子奔初传天后,末传六合,为泆女,主女子淫荡。若初传六合,末传天后,为狡童,主狂且诱女子也。 大六壬心镜卷二 新孕门 元胎卦 三传俱孟是元胎,五行生处主婴孩。 所占百事皆新意,或卜怀胎结偶来一作“结偶胎”。木生亥,火生寅,金生巳,水土生在申,俱孟,是五行生处应。此卦主结胎及结婚姻事也。 旺孕卦 夫妇行年旺相神,异方三合类同群。 春占有孕在何处妻午夫年立在寅假如春占,木旺火相,且如夫年三十七,行年立寅;妻年二十七,立午,故云旺相神。寅在东方,午在南方,寅与午为三合,故云异方三合类同群。寅午戌俱火,故云同类也。 受气于秋何以决妻在子兮夫立申或秋占,金旺水相,申子辰三合水局,亦是。他局仿此。 此类悉皆三合论,欲求他卦自区分。 德孕卦 德孕行年课十干,还如甲己例同攒。夫年立甲妻居己,孕即灵胎贵复安。 乙将庚会丙辛合甲合己,乙合庚,丙合辛,丁合壬,戊合癸。如夫年立庚,妻年立乙。有如此例。皆主福德之胎,大吉也, 受气妻年上是端。 年上有神须觅取,日月时皆递互看假令夫年三十九岁,立甲子,甲德自处;妻年二十四岁,立己亥,己德在甲,是夫年立甲,妻年立己。又如正月甲子日巳时占,功曹为用,将得天后,次传青龙,终得天后,始终有庆。妻年立亥上,得太乙,属火,受气于功曹。正月功曹是木,受气于登明。登明是壬,受气于传送申金。法当正月壬日申时受胎。假令夫年三十九,立甲辰,妻年三十四,立己亥。日在甲,是夫年立甲,妻年立己。假令正月甲子日巳时占孕,妻年上见太乙,火生于寅,寅是正月建,属木,木生在亥;亥即壬,即是壬日,壬属水,水生在申,即是壬日申时受气。如年上见胜光,二月己日戌时见传送,四月申日亥时见从魁,五月乙日子时,此皆看妻年上神,递相传看其月日时也。生时亦是妻年上取天将决之。假令年上见登明,即五月丙日申时生,见神后,二月丁日酉时生见大吉,正月戊日戌时生,余皆仿此。 隐匿门 三交卦 昴宿房星加日辰,太阴六合又骈臻。 今日复当逢子午,三传四仲类相因三传得子午卯酉,更见太阴,或见六合,为三交,主避匿。 三交家匿奸私客,不是自逃将避迍。 螣蛇放火勾陈门,武盗虎伤曾杀人(三传俱仲为三交,四仲日以仲加用,一交;仲时,四仲加用,二交;上更雀合阴后,三交。神定经曰“卯酉加日辰为一交,六合或太阴二交,用起其中为三交。”又曰“四仲发用为一交,未临四仲为二交,传中四仲为三交。”) 斩关卦 日辰上见魁罡立(天罡河魁加日辰上者是),此卦名为是斩关。 前翳神光参玉女(传中有天乙为神光,有今旬六甲为玉女), 天梁地户太阴间(功曹为天梁,太阴为地户)。 更有青龙并六合,勿用差人捕此奸(天魁为天关,功曹为天梁,六合为天门,此三天俱动,逃者不可寻。盖天乙神光引道,六丁玉女来扶,青龙飞腾万里,太阴地户闭形。凡占逃亡遇此卦,不能捕。此逃者之福也。六丁,甲子旬中丁卯,甲戌旬中丁丑,甲申旬中丁亥,甲午旬中丁酉,甲辰旬中丁未,甲寅旬中丁巳是也。) 游子卦 四季三传有六丁,不然天马又相拜。 占身欲出名游子(传得四季,内有旬丁并天马者,为游子卦。其人若不远行,必欲逃良心。传出阳者,必欲远行;传入阴者,将欲伏藏。伟堂按通龟云“传出阳神欲远行,初未中戌之类;传入阴神欲私归,初戌中未之类。”订讹则云“未戌丑为阴传,阳欲在家远出;丑戌未为阳传,阴欲在外私归。”) 逃者天涯地角寻(见天马为地角卦)。 乙巳午时三月课,用神小吉未为丁(乙巳是甲辰旬,小吉为用,丁未是也)。 中见天魁是天马(天马正月起午,顺行六阳神),终于大吉例斯成(大吉丑并季神)。 若值墓神并杀害,恐有冤家来逼刑(若今日之墓神与四杀并,即名五墓四煞卦。占主不可远行,行逢凶祸,或主病讼相缠)。 闭口卦 阳神作元武,度四是终阴(阳神者,六甲旬首;阴神者,六甲旬终,假令功曹作元武,终阴是登明。是寅之末逆数四神,故曰度四)。 此名闭口卦,逃者远追寻。 亡人随武匿,盗贼往终擒(捕逃在元武方,捉盗在阴神方)。 顺行阳数起,逆行阴所临(天乙逆行在元武阴)。 婢走求阳处,奴逃须责阴(婢走求阳元武,奴走求阴元武。婢走就奴,故求阳,是婢藏家。奴走就婢,故求阴,阴是奴藏处)。 刑德卦 刑德追亡好恶分,德在日兮刑在辰。阴德从阳阳自处,乙日逢庚访好人。 辛居丙上丁壬位,癸向戊兮求见真。(甲德在甲,己德亦在甲;庚德在庚,乙德亦在庚,故云“阴得从阳,阳自处。”阳者,干合也。甲己合,乙庚合,丙辛合,丁壬合,戊癸合。六合也。甲寅日追逃好人在甲地,己日亦在甲地。) 寅午戌兮刑在火,寅刑巳,戌刑未,午自刑,皆是南方,故曰在火。 申子辰兮在木林。申刑寅,子刑卯,辰自刑,东方木也,故曰在木林。 巳酉丑兮皆仿此,巳刑申,酉自刑,丑刑戌,皆在西方金。亥卯未日在北方,亥自刑,子刑卯,未刑丑,故在北方。 贼盗逃亡不妄陈。或有德刑同一位,良贱皆于彼隐身。占逃亡,君子责德,小人责刑。若遇德刑同位,良贱必皆隐身于其方也。 德若胜刑寻易获,刑如胜德捉无因。 乖别门 解离卦 解离之卦在行年,先须察地后观天。夫妻终始互相克,二月寅时卦请占。 妻年立子夫年午(此先视地行年), 天地盘中仔细研(神后子是妻之行年,胜光午是夫之行年)。 午上功曹子传送(夫年午上见功曹,妻年子上见传送),递相残贼岂安然 本来子水先伤午(子水克午火,正克也), 上有申忧午火燃(子上申金,又被夫年上午火克)。 午得功曹被申克,此为终始互相煎(传送金又克午上功曹木,故主始终相残害)。 金盆覆水皆斯类,玉轸音悲剧可怜。 乱首卦 日往加辰辰克日,发用当为乱首名(日为尊,辰为卑,尊就卑被卑克,故曰乱首)。 臣犯君兮子害父,妻背夫兮弟犯兄。奴婢不从主委任,将军出塞愤其兵。 日为尊长辰卑小,犯上之时忌此刑。正月酉时庚午日,传送初传午克庚。 略举一隅须自识,余皆仿此例分明。 无禄卦 四课上神俱克下,法式严时不可论(四课上克下,即法令严加,有冤屈不得申雪)。 臣子忧殃从此起,无禄如何独处尊古人孤老谁扶持空室无人岂得存 官门有小竟当罪,对者多应理不伸。 绝嗣卦 四课下神俱贼上,绝嗣如何保二亲妻背夫兮奴背主,子弑父兮臣弑君。 占孕常忧刑害子,定是孤茕失业人。论讼对之忌先起,却被他番难雪伸(他番者,难雪陈,先起失理也)。 孤辰寡宿卦 居天寡宿地孤辰,发用当知六甲旬。 欲识空亡何宿是,甲戌旬中用酉申(如甲戌旬中,胃昴毕觜参是为寡宿,是居天也。申酉为孤辰,是在地也)。 占人孤独离桑梓,财物虚无伴不亲。 官位遇之宜改动,出行防盗拟侵人(一作“出行访谒无亲人”)。 所闻百事皆非实,疾病遭官不害身(久病亦畏空亡也。甲戌旬中,申酉空亡,余五旬仿此)。 龙战卦 龙战元黄二八门,春生秋杀决于分(二月建卯生万物,八月建酉杀万物。卯日出门,酉日入门。但遇卯酉日占事,或用神立卯酉上,或人行年立卯酉上,即应此卦)。 燕去燕来离会兆,雷收雷发见潜因(二月元鸟至,以相来;八月元鸟归,以相离。二月雷发声,龙见。八月雷收声,龙潜。此历离会隐见之兆也)。 如今卯酉日占事,行年用起立斯辰。 刑德两途俱合此(二月春分生万物,主德,复有杀气盗刑而榆叶落。八月秋分杀万物,主刑,复有德气盗施而蒜麦生。故云“刑德两途俱合此”), 出南入北忌曹迍。 行人进退心疑惑,兄弟乖张妻不亲。 励德卦 励德阴阳何以分,卯酉将为日月门。 天乙此时俱上立(天乙立卯酉上是也),贵贱尊卑位各陈(尊卑以陈,贵贱位矣。阴者,是日辰之阴,乃是第二课、第四课,属卑,不可妄居贵人前,必黜退。阳者,是日辰之阳,乃是第一课、第三课,属尊,不合居贵人之后,必迁进。余者仿此)。 阴立在前阳处后,大吏升迁小吏迍。 庶人身宅忧移动,魂梦非安谢土神(二八月是祭社之月,故主谢土神)。 赘婿卦 赘婿日干加克辰,辰来加日制其身今日干加克支辰,或支辰加日被克,为用卑被尊制,故不由自用也。原作“尊被卑制”,今据许本改。 如婿寄在妻家住伟堂按此句是日干加支,克支者, 若嫁拎男适就人伟堂按此句是支辰加日被克者。 意欲所为全不肯,心怀不愿抑今云郭本“今”作“勒”。 凶灾吉庆皆生内,故以天官决事因伟堂按原本“天官”作“天干”,今据郭本改。 物气卦 用神与日类须详,物气分明辨否臧立用神与日有族类。 甲乙初传水为气甲乙日用德,用水神,为有气,木因水生故也,占者当忧父母尫(wang1)。 若见木神为兄弟,同类之称事可量。 如逢小吉知何类甲乙日属木,亥卯未合日支,皆今日之族类,鹰雁妻奴及酒羊。 亥猪卯兔甲乙类,旺相为生墓己伤旺相为生物,墓则为死物是也。 新故卦 新故阴阳不易分,刚柔异类辨斯文。 刚用阳神及有气,是物装成不染尘刚日用起阳神及有气神,加日上,主生气物及新物。用起阴神及无气神,加日上,是无气物,乃是故物,余仿此。 柔须求德加临日,乙德居庚是土因。 大吉临干为死旧,天罡加日是生新假令乙丑日是柔日,乙德在庚;金生于土,天罡小吉加日上,即生新物。大吉加日上是故旧物也。 八迍五福卦 八迍五福详凶吉,以意推之无定神。 欲别凶征吉有力原本作“欲知凶微吉有利。”今伟堂据郭本改,不推八五是常文又名三近四吉卦。 冲克休囚刑墓杀,恶将都看有几迍。旺相相生吉神救,又是福之多少均。 福利多时灾渐退,病愈遭官理得伸五福者,假如用起死墓气,终旺相气,为一福。子母相生,为二福。日上见螣蛇,辰上见元武,为三福。金神三杀救之为四福。癸德在戊,戊寄在丙来为今日中传,为五福也。八迍者,假如正月癸酉日午时,小吉加寅发用,春土死,用向死气,为一迍。未土临寅木,旺气所胜,为二迍。甲木墓于未,仰见丘,未土畏木俯见仇,为三迍。将得朱雀,为四迍。朱雀与刑合,为五迍。中传神后水下贼上,为六迍。又乘白虎与坟墓灾杀,并为七迍。午加癸,上乘元武凶将,下贼上为八迍也。 始终卦 始终之卦在临时,神将相传仔细思。先吉后凶终不吉,先凶后吉庆相随。 善恶等分无咎誉,首末俱臧福大奇终来克始,吉无不利。始往克终,忧身害己。三传相生,万事尽成。忽若相克,为鬼为贼,用神生死吉凶,旺相为方来,囚死为已往。 十杂卦 甲己合 戊己中央忌木刑,己来妻合甲欢情。 六月己怀归奉戊,果实虽然熟带青六月木死,己土旺仍归戊,故怀木胎,瓜果熟带青色也。 乙庚合 木畏西方庚与辛,甲将乙妹合庚金。 春时木旺乙归本,所以琼花开绿林甲乙东方木,畏西方庚辛金,甲为兄,乙为妹,嫁与庚为妻,所以乙庚合,至春木旺金死之时,却还家以应。庚色白,乙怀金胎,却归东方色,所以春有白花,以杂青色之中,有金也。木青金白,所以琼花开绿林。 丙辛合 庚辛性怯南方火,庚便将辛合丙同。 秋间火死金归去,枣赤霜凝叶落红。秋间火死仍归庚,刑杀物,叶落有火气,故叶红枣成一色带赤. 丁壬合 南方火畏北方水,故将丁妹配于壬。 夏旺丁来归应丙,桑椹熟时当紫青夏丁火怀水胎归丙火,水黑火赤黑相杂成紫,故桑椹紫也。 戊癸合 北方水怯中央土,癸戊亲情偶室房。 立冬水旺癸还舍,土孕和凝杀草黄立冬严寒杀草有土色,故色黄也。 炎上卦 寅午戌为炎上卦。火之位也.伟堂按.寅午戌为火之局,炎上为火之性,皆非位也,位字疑错 三传俱是火之名。为日象君人性急,釜鸣炉冶卜天晴。 占人欲行忧口舌,妇人怀孕是男婴。火生寅,旺午,墓戌,三传俱火,此火气之旺,主人性急. 曲直卦 曲直东方是木行,三传亥卯未相并。 占人桴筏并栽木,病者因风致有萦木生亥,旺卯,墓未,三传俱木,主木气之事,木主风也。 稼穑卦 戊己占时用土神戊己日,三传辰戌丑未是也,三传四季合斯名。 呼为稼穑缘从土,筑室开田墓宅因。 从革卦 巳酉丑是从革卦,兵革相持位属金。改故入新多别业,病伤筋骨肺劳侵。 润下卦 立用传中申子辰,卦名润下水之因。占者多因沟涧意,不然舟楫网鱼鳞。 占胎是女良非谬,疾病为殃谢水神。 大六壬心镜卷三 凶否门 九丑卦 乙戊己辛壬五日此五干为日也,四仲相并九丑神子午卯酉四支与五干相合,为九丑,乃乙卯、己卯、辛卯、乙酉、己酉、辛酉、戊子、壬子、戊午、壬午十日也。此十日遇大吉加在支辰上,为九丑卦。 大吉临在支辰上,值此凶灾将及人。 大小二时相济会大时,正月在卯顺行十二宫;小时,正月起卯逆行四仲,刚日男凶柔女迍。 重阳害父重阴母刚日日辰在天乙前,为重阳,主害父。柔日日辰在天乙后,为重阴,主害母, 测以天官决事因大吉与朱雀会,主官事口舌;元武主失财物,或妖淫;勾陈主斗讼;白虎主疾病死亡。皆以天官决事。 不但纳妻并嫁女,最忌游行及出军。 二烦卦 日月宿行临四仲,日宿加仲为天烦,月宿加仲为地烦。日宿者,月将是也。月宿者,太阴度四正是也。正月室,二月奎,三月胃,四月毕,五月参,六月鬼,七月张,八月角,九月氐,十月心,十一月斗,十二月虚。每月初一日移宿起,加值奎井张翼,氐宿,皆留一日,数尽即知月宿所在也。如正月十五日之月宿,先从室数起,便知是星宿。星宿在午宫,午若加仲发用,便是地烦卦也。起月宿歌曰“正月起室二硅游,三胃四毕五参头。六魁七张八角数,九氐十心数顺求。子牛丑虚加月宿,奎井张翼氐重留。室壁奎奎娄昴胃昴,毕觜参井井鬼柳。星张张翼翼轸角,亢氐氐房心尾箕,斗牛女虚危。”数法周而复始也, 此卦名为天地烦。 更被斗罡加丑未,复以兼称名杜传。男抵日兮女抵月,举事灾殃为汝言。 祸散复生欢复怒,仇人和了又成冤。弦望晦朔天烦合,男
重明山人大师微信:cmsr168
有偿指点服务,这里没有白食。业务范畴:奇门遁甲,杨公风水,命理预测,企业起名,小孩起名,嫁娶择日,易学培训,寻龙点穴,阴宅风水,阳宅风水,种生基福地,风水培训,道法道术,驱邪化煞,收鬼镇妖,理疗坐骨神卧床不起,腿脚麻木,小儿夜啼,小儿低烧长久不退,一次搞定,女性乳腺增生一次搞定,不手术,不吃药。等等。

重明山人大师微信:
重明山人大师微信
八字命理流年运势预测,首次体验价格99元,不准不要钱。

上一篇:六壬仙师法(1)pdf电子书下载.pdf

下一篇:飞刀宝典pdf电子书下载.pdf

猜你喜欢